Monday 31 May 2010

Tavish yesterday ...

Excellent article by Tavish Scott MSP in yesterday's Scotland on Sunday - see http://tinyurl.com/tavishlibdems.
.